Výpredaj: ✨ Zľavy až do -60% ✨

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej aj ako obchodné podmienky) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Webgate s. r. o., Šustekova 3618/47 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50592114, DIČ: 2120389326, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136129/B, ako predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.blumentall.com

Mail: info@blumentall.com
Telefón: +421 915 103 354

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0051 4003 3237

Základné pojmy:


Predávajúci 

Internetový obchod na webovej adrese www.blumentall.com (ďalej len “internetový obchod”) je prevádzkovaný spoločnosťou Webgate s. r. o., Šustekova 3618/47 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Kupujúci

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na webovej stránke www.blumentall.com

Tovar

Tovarom je akákoľvek hnuteľná vec predávaná na internetovom obchode.

Cena tovaru

Ceny tovarov sú uvedené v mene EURO.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Postup vytvorenia objednávky a uzatvorenie zmluvy:

Objednávka

Kupujúci vytvorí objednávku vybratím tovaru o ktorý ma záujem z internetového obchodu. Následne pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím následne podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci realizuje potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Promo kódy môžete uplatniť ich zadaním v procese nákupu – podstránka pokladne. Promo kód nie je možné zadať po nákupe.

Spôsob dopravy

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o odoslaní tovaru na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Cena dopravy je hradená predávajúcim v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou DPD.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa

Spôsob platby

Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov platieb za objednávku, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode. Kupujúci bude po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server platobnej brány, kde vyplní potrebné údaje. Po overení údajov kupujúceho bude objednávka potvrdená a suma za objednávku odpočítaná z účtu kupujúceho. Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť. Tovar je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar alebo službu a platiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpou tovaru cez internetový obchod do 14 dní od dodania tovaru. Pre odstúpení od zmluvy kupujúci predloží predávajúcemu doklad o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho.

Predávajúci pri splnení všetkých podmienok zašle sumu za vrátený tovar (ak ide o vrátenie celej objednávky, aj sumu za najlacnejšie poštovné poskytované predávajúcim) na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci má právo zamietnuť prijatie objednávky/odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ako je ustanovené v týchto obchodných podmienkach, ale aj ak má podozrenie na nekalú činnosť, alebo má so zákazníkom predošlú negatívnu skúsenosť.
Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

Záručné podmienky 

Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s emailom, slúži zároveň ako záručný list.

Predávajúci nezodpovedá za vady súvisiace s bežným opotrebením tovaru s ohľadom na materiál, z ktorého je tovar zhotovený.

Vyššia moc

Blumentall nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné sankcie spojené s neplnením zmluvy, prekážkami či meškaním pri jej plnení, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami, na ktoré nemá vplyv.

Za oslobodzujúci faktor možno považovať napríklad zásah vlády, novú/zmenenú legislatívu, absenciu štátu, vojnu, požiar, záplavy, narušenie práce, zákazy, obmedzenia, sabotáž, nedostatočnú dopravu alebo poveternostné podmienky alebo nedoručenie zo strany dodávateľov a vystavenie spoločnosti trestnej činnosti, ktorá ovplyvňuje jej činnosť.

Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 • Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť prednostne mimosúdnou cestou. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@blumentall.com pre vyriešenie vzniknutej situácie vzájomnou dohodou.
Návrat hore